OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Zásady zpracování osobních údajů


Odběratel (subjekt údajů bere na vědomí, že své osobní údaje předává nebo již předal Dodavateli dobrovolně a svobodně. Dodavatel prohlašuje, že veškeré osobní údaje, které zpracovává na základě níže popsaných účelů, jsou považovány za přísně důvěrné a je s nimi nakládáno v souladu s Nařízením 2016/679 Sb. účinným od 25. 5. 2018. Dodavatel postupuje tak, aby subjekt údajů neutrpěl újmu na svých právech, zejména na právu na zachování lidské důstojnosti, a také dbá na ochranu před neoprávněným zasahováním do soukromého a osobního života subjektu údajů.

OSOBNÍ ÚDAJE

Odběratel bere na vědomí, že z mnoha osobních údajů a informací, které jsou poskytnuty Dodavateli dobrovolně a svobodně v souvislosti s výhradně uvedenými účely zpracování, Dodavatel zpracovává tyto osobní údaje:

Jméno příjmení, funkce, název společnosti, adresa, telefon, IČ, DIČ, E-mail, bankovní spojení.

Tyto osobní údaje jsou shromažďovány, zpracovávány a uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména s Nařízením (EU) 2016 Sb. (GDPR) účinným od 25. 5. 2018. Pokud jsou osobní údaje zpracovávány pro níže uvedené účely, není nutný Váš výslovný souhlas. Odběratel bere na vědomí, že rozsah jeho předaných osobních údajů pro účely zpracování jsou vůči jeho osobě přiměřené a minimalizované.

PRÁVNÍ ZÁKLADY ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ A ÚČELY

Odběratel bere na vědomí, že osobní údaje jsou zpracovávané na základě těchto právních základů a účelů:

 • Zpracování je nezbytné pro splnění smlouvy za účelem poptávky a registrace prostřednictvím webového formuláře na stránkách http://www.vimpex.cz a úmyslu zavřít smlouvu o dílo a před uzavřením smlouvy na žádost odběratele a zasláním obchodních sdělení souvisejících se smluvním nebo předsmluvním vztahem mezi Odběratelem a Dodavatelem, prostřednictvím elektronických prostředků.
 • Zpracování je nezbytné pro splnění smlouvy (za účelem: zasláním nabídky nebo poptávky, sepsáním smlouvy o dílo) a zasíláním obchodních sdělení, prostřednictvím elektronických prostředků souvisejících se smluvním nebo předsmluvním vztahem mezi Odběratelem a Dodavatelem.
 • Splnění právní povinnosti (za účelem předání přehledů, hlášení, přiznání, či jiné právní povinnosti související při zpracování účetnictví pro FÚ, ČSSZ, OSSZ, ÚP atd.)
 • Oprávněného zájmu, pro účely s tím související ochrany práv a svobod Dodavatele v případě obhajoby budoucích právních nároků vyplývající ze smluvního vztahu mezi Odběratelem a Dodavatelem a Oprávněného zájmu pro účely přímého marketingu.

DOBA ULOŽENÍ – ARCHIVACE

Osobní údaje jsou archivovány po dobu 3 let v případě registrace prostřednictvím webového formuláře na stránkách http://www.vimpex.cz a úmyslu uzavřít smlouvu o dílo, a před uzavřením smlouvy na žádost odběratele, nebo na dobu 10 let archivace od ukončení smlouvy o dílo, pokud tomu nebrání jiný právní titul pro uchování osobních údajů.

PŘEDÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ TŘETÍM STRANÁM

Odběratel bere na vědomí, že osobní údaje zpracované na základě uvedených účelů zpracování mezi Odběratelem a Dodavatelem mohou být předány:

 • Zpracovatelům osobních údajů, kterých Dodavatel užívá pro zpracování (cloud, IT).
 • Externím zpracovatelům poskytujících účetní, daňové, právní poradenství a služby.
 • Dopravním společnostem za účelem dodání zboží (dopravci).
 • Dalším subjektům pro splnění právní povinnosti, která se vztahuje na Dodavatele a u nichž to připouští právní předpis.

PRÁVA SUBJEKTU ÚDAJŮ

Odběratel bere na vědomí, že v souvislosti s právními základy zpracování osobních údajů, mu náleží následující práva:

 • Právo na přístup k osobním údajům, zejména účelu zpracování dotčených kategorií osobních údajů, době uložení a práva podat stížnost u dozorového úřadu.
 • Právo na opravu osobních údajů, včetně práva požadovat vysvětlení a odstranění závadného stavu a dalších zákonných práv k těmto údajům.
 • Právo na výmaz, pokud tomu nebrání jiný právní titul.
 • Právo na omezení zpracování osobních údajů.
 • Právo na přenositelnost osobních údajů.
 • Právo vnést námitku.

PROHLÁŠENÍ O ZABEZPEČENÍ ZPRACOVÁNÍ

Dodavatel prohlašuje, že při shora popsaném zpracování údajů a vyplývajících účelů zpracování osobních údajů s přihlédnutím ke stavu techniky a vynaloženým nákladům na provedení povahy, rozsahu a účelům zavedl v době určení prostředků pro zpracování a době zpracování, vhodná technická a organizační opatření pro ochranu osobních údajů před náhodnou ztrátou, zničením nebo poškozením.